Chat Met Vreemden

Gebruik - Veelgestelde vragen

Zijn de ge­sprek­ken die ik voer echt?

Wij kun­nen met trots stel­len dat onze ge­brui­kers ech­te men­sen zijn van over de hele we­reld. Wij be­ta­len geen ge­brui­kers om zich an­ders voor te doen of an­de­re soort­ge­lij­ke gek­kig­he­den.

Is Chat Met Vreem­den gra­tis te ge­brui­ken?

De mees­te mo­ge­lijk­he­den op Chat Met Vreem­den zijn gra­tis te ge­brui­ken. Wij la­ten je niet be­ta­len voor een be­richt of "flirt". Je kan on­be­perkt gra­tis in con­tact ko­men met an­de­re ge­brui­kers.

Om de web­si­te en app te be­kos­ti­gen bie­den we wel ex­tra voor­de­len aan voor be­ta­len­de ge­brui­kers. Meer in­for­ma­tie over Chat Met Vreem­den PLUS.

Kan ik aan­ge­ven met wie ik wil chat­ten?

Zon­der een Chat Met Vreem­den PLUS abon­ne­ment kan je slechts be­perkt je voor­keu­ren op­ge­ven.

Hoe komt het dat ik de­zelf­de ge­brui­kers spreek?

Ons plat­form doet zijn best om je bin­nen 3 uur niet op­nieuw te kop­pe­len met de­zelf­de ge­brui­kers. Van­we­ge ver­schil­len­de fac­to­ren kan het toch ge­beu­ren. Heb je het idee dat je last hebt hier­van dan ho­ren we het graag zo­dat we het ver­der kun­nen ver­be­te­ren.

Kan ik na een chat als­nog ie­mand een vriend­ver­zoek stu­ren?

Op dit mo­ment is dat niet mo­ge­lijk. Wel ver­wach­ten wij bin­nen en­ke­le maan­den dit als mo­ge­lijk­heid te kun­nen toe­voe­gen.

Waar­om is er een vriend uit mijn lijst ver­dwe­nen?

De meest voor­ko­men­de re­den hier­voor is dat ie­mand toch per on­ge­luk met een an­der ac­count is aan­ge­meld. Weet je ze­ker dat je op het­zelf­de ac­count zit? Dan kan het zijn dat de an­de­re ge­brui­ker zijn of haar ac­count heeft ver­wij­derd, of jou uit de vrien­den­lijst heeft weg­ge­haald. Hier krijg je geen be­richt over.

Per­soon­lijk con­tact

Heb je lie­ver per­soon­lijk con­tact? Check onze con­tact­ge­ge­vens.