Chat Met Vreemden

PLUS abonnement - Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn PLUS abon­ne­ment ver­len­gen?

Op de web­si­te zijn PLUS abon­ne­men­ten een­ma­li­ge be­ta­lin­gen en deze wor­den dus niet au­to­ma­tisch ver­lengt. Zo­dra je hui­di­ge PLUS abon­ne­ment ver­loopt kan je pro­bleem­loos een nieuw PLUS abon­ne­ment af­slui­ten.

Is PLUS een een­ma­li­ge be­ta­ling?

Op de web­si­te is PLUS een een­ma­li­ge be­ta­ling. Je zit ner­gens aan vast.

Raak ik mijn vrien­den kwijt als PLUS ver­loopt?

Nee. Wij pak­ken ge­luk­kig niks van je af. Je vrien­den­lijst blijft het­zelf­de en je kan gra­tis on­be­perkt be­rich­ten stu­ren naar ze.

Waar­om moet ik be­ta­len voor een PLUS abon­ne­ment?

Het on­der­hou­den en ver­der ver­be­te­ren van de web­si­te kost tijd en geld. Via de ad­ver­ten­ties en PLUS abon­ne­men­ten zorgt ie­der­een er ge­za­men­lijk voor dat de ma­kers goed aan de slag kun­nen met Chat Met Vreem­den en tij­dens de lunch een tos­ti kun­nen eten.

Heb­ben jul­lie een PLUS kor­tings­co­de?

He­laas is er op dit mo­ment is er geen kor­tings­co­de ac­tief.

Per­soon­lijk con­tact

Heb je lie­ver per­soon­lijk con­tact? Check onze con­tact­ge­ge­vens.