Chat Met Vreemden

Regels

Om Chat Met Vreem­den voor ie­der­een leuk en ge­zel­lig te hou­den zijn er een aan­tal re­gels waar ie­der­een zich aan moet hou­den.

Het is sim­pel

Je chat met ech­te men­sen met ech­te ge­voe­lens. Wees res­pect­vol naar ie­der­een en be­han­del ze zo­als je zelf ook be­han­deld wilt wor­den. Nie­mand vindt het leuk om on­ge­vraagd ge­con­fron­teerd te wor­den met scheld­woor­den, sek­su­eel ge­tin­te be­rich­ten of an­de­re gek­kig­heid.

Wat mag niet

Blok­ka­des

Als je mis­bruikt maakt van de chat en de re­gels schendt zal je tij­de­lijk of per­ma­nent ge­blok­keerd wor­den. Ook kun­nen wij ge­ge­vens over­dra­gen aan de po­li­tie of zelf mel­ding doen bij de po­li­tie.

Re­gels in de ge­bruiks­voor­waar­den zijn lei­dend

De uit­ge­brei­de re­gels staan in ar­ti­kel 3 van de ge­bruiks­voor­waar­den. De ge­bruiks­voor­waar­den zijn al­tijd lei­dend.