Chat Met Vreemden

Privacyverklaring

Chat Met Vreem­den is een on­der­deel van Li­me­tric (KvK 54255074).

Chat Met Vreem­den res­pec­teert de pri­va­cy van alle Ge­brui­kers op haar site en draagt er zorg voor dat de per­soon­lij­ke in­for­ma­tie die ons ver­schaft wordt al­tijd ver­trou­we­lijk wordt be­han­deld.

Vast­leg­gen en ver­wer­king van ge­ge­vens

De door jou ver­strek­te per­soons­ge­ge­vens ko­men on­der de ver­ant­woor­de­lijk­heid van Chat Met Vreem­den te val­len. Jouw ge­ge­vens wor­den ge­bruikt voor ad­mi­ni­stra­tie­ve doel­ein­den, en om een goe­de wer­king van de web­si­te mo­ge­lijk te ma­ken. Jouw ge­ge­vens wor­den niet ver­strekt aan be­drij­ven en in­stel­lin­gen bui­ten Chat Met Vreem­den, ten­zij je hier­voor ex­pli­ciet toe­stem­ming hebt ge­ge­ven, of wan­neer er een wet­te­lij­ke ver­plich­ting voor Chat Met Vreem­den be­staat deze ge­ge­vens te ver­strek­ken. De vol­gen­de per­soons­ge­ge­vens kun­nen wor­den vast­ge­legd of ver­werkt:

Op­slag van ge­ge­vens

Op Chat Met Vreem­den wor­den be­zoek­ge­ge­vens bij­ge­hou­den om de be­lang­stel­ling voor de ver­schil­len­de on­der­de­len van de web­si­te te me­ten. Daar­door kan de in­rich­ting van de web­si­te aan­ge­past wor­den aan de be­lang­stel­ling en er­va­rin­gen van be­zoe­kers. De ge­ge­vens wor­den niet op in­di­vi­du­eel ni­veau ge­a­na­ly­seerd, ten­zij er het ver­moe­den be­staat dat de ge­brui­ker han­de­lin­gen ver­richt die strij­dig zijn met wet- en re­gel­ge­ving en/of met de ge­bruiks­voor­waar­den.

Links van der­den

Op Chat Met Vreem­den staan hy­per­links naar an­de­re web­si­tes. Chat Met Vreem­den is niet ver­ant­woor­de­lijk voor de in­houd of het pri­va­cy­be­leid van deze web­si­tes.

In­za­ge en cor­rec­tie

Na in­schrij­ving heb je te al­len tij­de de mo­ge­lijk­heid jouw op­ge­ge­ven per­soons­ge­ge­vens in te zien, op te vra­gen of te wij­zi­gen. Bij uit­schrij­ving wor­den al jouw per­soons­ge­ge­vens ver­wij­derd uit onze sys­te­men, met een ver­tra­ging van maxi­maal één jaar. Deze ter­mijn stelt ons in staat om mel­din­gen en klach­ten met te­rug­wer­ken­de kracht te on­der­zoe­ken.

Be­vei­li­ging ge­ge­vens

Chat Met Vreem­den maakt ge­bruik van ver­schil­len­de vei­lig­heids­pro­ce­du­res voor de be­scher­ming van de ver­werk­te ge­ge­vens, on­der meer om te voor­ko­men dat on­be­voeg­den toe­gang krij­gen tot deze ge­ge­vens.

Con­tact

Heb je een vraag of op­mer­king naar aan­lei­ding van ons pri­va­cy­ver­kla­ring? Stuur een e-mail naar info@chat­met­vreem­den.be.

De laat­ste aan­pas­sing aan deze pri­va­cy­ver­kla­ring vond plaats op .