Chat Met Vreemden icoon

Chat Met Vreemden

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Chat Met Vreemden: de onderneming Limetric (KvK 54255074) handelend onder de genoemde naam die de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald Lidmaatschap aangaat met Chat Met Vreemden.
 3. Gebruikers: de andere Consumenten die gebruik maken van Chat Met Vreemden of zustersites Bel Met Vreemden, Chat AHOY en Strangers Chat.
 4. Website: het online platform waar de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening plaatsvindt.
 5. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen Chat Met Vreemden en een Consument die strekt tot het afnemen van de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van Abonnementsgeld.
 6. Privacyverklaring: de voorwaarden van Chat Met Vreemden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 2 - Dienstverlening

 1. De dienstverlening van Chat Met Vreemden bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid, via zowel apps als websites, om met andere Gebruikers in contact te komen of uit het online matchen van Gebruikers die op grond van door Chat Met Vreemden vastgestelde indicatoren bij elkaar passen. Chat Met Vreemden geeft op haar website een globaal inzicht in deze indicatoren.
 2. Chat Met Vreemden is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging van het Lidmaatschap en de mogelijkheden van de Website zodat de Consument een goede inschatting kan maken van het aanbod.
 3. Om de doelgroep af te bakenen stelt Chat Met Vreemden de volgende eisen aan Consumenten die van de dienstverlening gebruik willen maken:
  • Minimale leeftijd 18 jaar.
  • Nederlandssprekend en/of Engelssprekend.
 4. De mogelijkheid tot het in contact treden met Gebruikers kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald Lidmaatschap. Chat Met Vreemden informeert de Consument vóór het aangaan van het Lidmaatschap over de voorwaarden waaronder Gebruikers met elkaar in contact kunnen treden.
 5. Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van Abonnementsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. Chat Met Vreemden geeft hierover heldere informatie op haar Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap.
 6. Chat Met Vreemden kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Gebruikers. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen.
 7. Chat Met Vreemden is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Gebruikers tijdens contact via de Website.
 8. Chat Met Vreemden spant zich in om de dienstverlening aan Consumenten zonder storingen te laten verlopen. Chat Met Vreemden kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
 9. Als er onderhoud aan de Website wordt verricht, dan zal Chat Met Vreemden dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

Artikel 3 - Gedrag van Consumenten

 1. Het is de Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:
  • bedreigende taal te gebruiken naar Gebruikers of naar Chat Met Vreemden;
  • onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen;
  • teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 2. Het is de Consument bovendien niet toegestaan om:
  • onwaarheden in het profiel en daarbuiten te vermelden;
  • zich voor te doen als iemand anders;
  • gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
  • gedeeltelijk naakt, naakt of seksueel suggestieve inhoud te laten zien;
  • drugsgebruik, zelfverminking of geweld te laten zien;
  • meerdere profielen per persoon in te vullen;
  • commerciële informatie te verspreiden;
  • schade of hinder aan Gebruikers, Chat Met Vreemden of anderen toe te brengen;
  • racistische, intimiderende of aanstootgevende uitingen te doen;
  • informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Gebruiker;
  • aanmeldgegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk.
 3. Als een Consument handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 of 3.2 kan Chat Met Vreemden het Lidmaatschap van de Consument opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, (deels) blokkeren of verwijderen. Chat Met Vreemden stelt de Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.
 4. De Consument accepteert dat Chat Met Vreemden, als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en het gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2.

Artikel 4 - Klachten over Gebruikers; misleiding

 1. Als Chat Met Vreemden een melding of klacht ontvangt over een Gebruiker, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zo nodig gepaste maatregelen. Chat Met Vreemden spant zich in om profielen van Consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Gebruikers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
 2. Chat Met Vreemden spant zich in om Consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door Gebruikers op Chat Met Vreemden. Op de Website zelf wordt gewezen op de risico’s en worden tips gegeven om schade te voorkomen.

Artikel 5 - Bescherming persoonsgegevens

 1. Op het gebruik van Chat Met Vreemden is de Privacyverklaring van Chat Met Vreemden van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Consument worden verwerkt. Chat Met Vreemden houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.
 2. Als er bij Chat Met Vreemden een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 3.1 en 3.2, en andere Gebruikers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder, dan is Chat Met Vreemden gerechtigd om kennis te nemen van de via Chat Met Vreemden tussen Gebruikers uitgewisselde gegevens. Chat Met Vreemden werkt dit nader uit in de Privacyverklaring.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

 1. Chat Met Vreemden is tegenover Consumenten aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan Chat Met Vreemden.
 2. De Consument is tegenover Chat Met Vreemden aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Consument in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de Consument kan worden toegerekend.

Artikel 7 - Opzegging Consument

 1. Een betaald Lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode. Na afloop van deze periode kan het Lidmaatschap stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd. Bij stilzwijgende verlenging mag de Consument de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen. Chat Met Vreemden wijst de Consument bij het aangaan van het Lidmaatschap nadrukkelijk op deze mogelijkheid van stilzwijgende verlenging.
 2. Het betaalde Lidmaatschap is opzegbaar tegen het einde van de eerste periode en na afloop van die periode te allen tijde met een opzegtermijn van één dag.
 3. Het (betaalde) Lidmaatschap kan opgezegd worden via de Website of e-mail onder vermelding van het bij Chat Met Vreemden bekende identificatienummer van het Lidmaatschap. Chat Met Vreemden kan de Consument om verdere informatie vragen, indien dit noodzakelijk is om vast te stellen of de opzegging afkomstig is van de Consument. De Consument ontvangt op het bij Chat Met Vreemden bekende e-mailadres en/of telefoonnummer een bevestiging van zijn opzegging.
 4. Ongeacht of het (betaalde) Lidmaatschap is opgezegd, deactiveert Chat Met Vreemden op verzoek van de Consument te allen tijde het profiel van de Consument zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de Consument.
 5. De Consument heeft 14 dagen na het aangaan van het Lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht. Als de Consument hiervan gebruik maakt, maar de Consument heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van Chat Met Vreemden, dan is Chat Met Vreemden gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan het abonnementsgeld voor de periode van 1 maand. Chat Met Vreemden vraagt de Consument nadrukkelijk om toestemming om de dienstverlening reeds in te laten gaan voordat de herroepingstermijn is verstreken en wijst de Consument hierbij op de hoogte van het bedrag dat in rekening zal worden gebracht als de Consument toch herroept.

Artikel 8 - Klachtenregeling

Chat Met Vreemden streeft ernaar binnen 10 werkdagen inhoudelijk op een ingediende klacht te antwoorden.

Contact

Heb je een vraag of opmerking naar aanleiding van het lezen van de gebruiksvoorwaarden? Stuur een e-mail naar info@chatmetvreemden.be.

Terug naar Chat Met Vreemden