Chat Met Vreemden

Gebruiksvoorwaarden

Ar­ti­kel 1 - De­fi­ni­ties

In deze voor­waar­den wordt ver­staan on­der:

 1. Chat Met Vreem­den: de on­der­ne­ming Li­me­tric (KvK 54255074) han­de­lend on­der de ge­noem­de naam die de in ar­ti­kel 2.1 om­schre­ven dienst­ver­le­ning aan­biedt.
 2. Con­su­ment: de na­tuur­lij­ke per­soon die niet han­delt in de uit­oe­fe­ning van een be­roep of be­drijf en een over­een­komst voor een be­taald of on­be­taald Lid­maat­schap aan­gaat met Chat Met Vreem­den.
 3. Ge­brui­kers: de an­de­re Con­su­men­ten die ge­bruik ma­ken van Chat Met Vreem­den of zus­ter­si­tes Chat AHOY en Stran­gers Chat.
 4. Web­si­te: het on­li­ne plat­form waar de in ar­ti­kel 2.1 om­schre­ven dienst­ver­le­ning plaats­vindt.
 5. Lid­maat­schap: de over­een­komst tus­sen Chat Met Vreem­den en een Con­su­ment die strekt tot het af­ne­men van de in ar­ti­kel 2.1 om­schre­ven dienst­ver­le­ning, al dan niet te­gen be­ta­ling van Abon­ne­ments­geld.
 6. Pri­va­cy­ver­kla­ring: de voor­waar­den van Chat Met Vreem­den met be­trek­king tot de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens.

Ar­ti­kel 2 - Dienst­ver­le­ning

 1. De dienst­ver­le­ning van Chat Met Vreem­den be­staat uit het bie­den van een on­li­ne mo­ge­lijk­heid, via zo­wel apps als web­si­tes, om met an­de­re Ge­brui­kers in con­tact te ko­men of uit het on­li­ne mat­chen van Ge­brui­kers die op grond van door Chat Met Vreem­den vast­ge­stel­de in­di­ca­to­ren bij el­kaar pas­sen. Chat Met Vreem­den geeft op haar web­si­te een glo­baal in­zicht in deze in­di­ca­to­ren.
 2. Chat Met Vreem­den is trans­pa­rant over de dienst­ver­le­ning die ze aan­biedt. Ze geeft vóór het aan­gaan van het Lid­maat­schap dui­de­lij­ke voor­lich­ting over de ta­rie­ven, de au­to­ma­ti­sche ver­len­ging van het Lid­maat­schap en de mo­ge­lijk­he­den van de Web­si­te zo­dat de Con­su­ment een goe­de in­schat­ting kan ma­ken van het aan­bod.
 3. Om de doel­groep af te ba­ke­nen stelt Chat Met Vreem­den de vol­gen­de ei­sen aan Con­su­men­ten die van de dienst­ver­le­ning ge­bruik wil­len ma­ken:
  • Mi­ni­ma­le leef­tijd 18 jaar.
  • Ne­der­lands­spre­kend en/of En­gels­spre­kend.
 4. De mo­ge­lijk­heid tot het in con­tact tre­den met Ge­brui­kers kan aan voor­waar­den zijn ge­bon­den, bij­voor­beeld de voor­waar­de van het af­ne­men van een be­taald Lid­maat­schap. Chat Met Vreem­den in­for­meert de Con­su­ment vóór het aan­gaan van het Lid­maat­schap over de voor­waar­den waar­on­der Ge­brui­kers met el­kaar in con­tact kun­nen tre­den.
 5. In­dien de dienst­ver­le­ning plaats­vindt te­gen be­ta­ling van Abon­ne­ments­geld, is dit ge­ba­seerd op een vast be­drag voor een be­paal­de pe­ri­o­de of op een be­drag per han­de­ling of een com­bi­na­tie hier­van. Chat Met Vreem­den geeft hier­over hel­de­re in­for­ma­tie op haar Web­si­te vóór het aan­gaan van het Lid­maat­schap.
 6. Chat Met Vreem­den kan niet in­staan voor de juist­heid en vol­le­dig­heid van de in­for­ma­tie zo­als be­schik­baar ge­steld door de Ge­brui­kers. Ge­brui­kers zijn zelf ver­ant­woor­de­lijk voor de in­for­ma­tie die ze via de Web­si­te be­schik­baar stel­len.
 7. Chat Met Vreem­den is niet ver­ant­woor­de­lijk voor de ge­dra­gin­gen van Ge­brui­kers tij­dens con­tact via de Web­si­te.
 8. Chat Met Vreem­den spant zich in om de dienst­ver­le­ning aan Con­su­men­ten zon­der sto­rin­gen te la­ten ver­lo­pen. Chat Met Vreem­den kan niet in­staan voor con­ti­nue be­schik­baar­heid van de dien­sten.
 9. Als er on­der­houd aan de Web­si­te wordt ver­richt, dan zal Chat Met Vreem­den dit zo­veel mo­ge­lijk voor­af aan­kon­di­gen en de over­last hier­van zo­veel mo­ge­lijk be­per­ken.

Ar­ti­kel 3 - Ge­drag van Con­su­men­ten

 1. Het is de Con­su­ment niet toe­ge­staan om on­fat­soen­lijk, on­recht­ma­tig of in strijd met de wet te han­de­len of an­de­ren hier­toe aan te zet­ten of aan te moe­di­gen. Het is hem bij­voor­beeld ver­bo­den om:

  • be­drei­gen­de taal te ge­brui­ken naar Ge­brui­kers of naar Chat Met Vreem­den;
  • on­recht­ma­ti­ge tek­sten, beeld- en/of ge­luids­ma­te­ri­aal te plaat­sen;
  • tek­sten of beeld- en/of ge­luids­ma­te­ri­aal te plaat­sen dat in­breuk maakt op de (in­tel­lec­tu­e­le ei­gen­doms)rech­ten van der­den.
 2. Het is de Con­su­ment bo­ven­dien niet toe­ge­staan om:

  • on­waar­he­den in het pro­fiel en daar­bui­ten te ver­mel­den;
  • zich voor te doen als ie­mand an­ders;
  • ge­richt ero­tisch con­tact te zoe­ken of aan te bie­den;
  • ge­deel­te­lijk naakt, naakt of sek­su­eel sug­ges­tie­ve in­houd te la­ten zien;
  • drugs­ge­bruik, zelf­ver­min­king of ge­weld te la­ten zien;
  • meer­de­re pro­fie­len per per­soon in te vul­len;
  • com­mer­ci­ë­le in­for­ma­tie te ver­sprei­den;
  • scha­de of hin­der aan Ge­brui­kers, Chat Met Vreem­den of an­de­ren toe te bren­gen;
  • ra­cis­ti­sche, in­ti­mi­de­ren­de of aan­stoot­ge­ven­de ui­tin­gen te doen;
  • in­for­ma­tie op een pro­fiel van een an­de­re ge­brui­ker op eni­ge wij­ze open­baar te ma­ken, te ver­veel­vou­di­gen of an­ders­zins te (her)ge­brui­ken zon­der uit­druk­ke­lij­ke toe­stem­ming van de be­tref­fen­de Ge­brui­ker;
  • aan­meld­ge­ge­vens aan der­den te ge­ven, deze zijn strikt per­soon­lijk.
 3. Als een Con­su­ment han­delt in strijd met het ge­stel­de ar­ti­kel 3.1 of 3.2 kan Chat Met Vreem­den het Lid­maat­schap van de Con­su­ment op­zeg­gen en zijn pro­fiel di­rect aan­pas­sen, (deels) blok­ke­ren of ver­wij­de­ren. Chat Met Vreem­den stelt de Con­su­ment op de hoog­te van de blok­ka­de of ver­wij­de­ring on­der ver­mel­ding van de re­den.

 4. De Con­su­ment ac­cep­teert dat Chat Met Vreem­den, als hier­voor een re­de­lij­ke aan­lei­ding be­staat, de door hem aan­ge­le­ver­de ge­ge­vens en het ge­drag kan con­tro­le­ren in ver­band met mo­ge­lij­ke over­tre­din­gen van ar­ti­kel 3.1 en 3.2.

Ar­ti­kel 4 - Klach­ten over Ge­brui­kers; mis­lei­ding

 1. Als Chat Met Vreem­den een mel­ding of klacht ont­vangt over een Ge­brui­ker, on­der­zoekt hij deze klacht en neemt hij zo no­dig ge­pas­te maat­re­ge­len. Chat Met Vreem­den spant zich in om pro­fie­len van Con­su­men­ten die on­waar­he­den be­vat­ten, mis­lei­dend zijn of waar­van an­ders­zins dui­de­lijk is dat ze scha­de of hin­der kun­nen toe­bren­gen aan an­de­re Ge­brui­kers te ver­wij­de­ren, aan te pas­sen of te blok­ke­ren.
 2. Chat Met Vreem­den spant zich in om Con­su­men­ten te wij­zen op mo­ge­lij­ke mis­lei­ding door Ge­brui­kers op Chat Met Vreem­den. Op de Web­si­te zelf wordt ge­we­zen op de ri­si­co’s en wor­den tips ge­ge­ven om scha­de te voor­ko­men.

Ar­ti­kel 5 - Be­scher­ming per­soons­ge­ge­vens

 1. Op het ge­bruik van Chat Met Vreem­den is de Pri­va­cy­ver­kla­ring van Chat Met Vreem­den van toe­pas­sing. Hier­in staat be­schre­ven op wel­ke wij­ze de per­soons­ge­ge­vens van de Con­su­ment wor­den ver­werkt. Chat Met Vreem­den houdt zich hier­bij aan de wet­te­lij­ke re­gels met be­trek­king tot be­scher­ming van pri­va­cy en de coo­kie-wet­ge­ving.
 2. Als er bij Chat Met Vreem­den een re­de­lijk ver­moe­den be­staat van over­tre­ding van de re­gels in ar­ti­kel 3.1 en 3.2, en an­de­re Ge­brui­kers on­der­vin­den hier­van (mo­ge­lijk) scha­de of hin­der, dan is Chat Met Vreem­den ge­rech­tigd om ken­nis te ne­men van de via Chat Met Vreem­den tus­sen Ge­brui­kers uit­ge­wis­sel­de ge­ge­vens. Chat Met Vreem­den werkt dit na­der uit in de Pri­va­cy­ver­kla­ring.

Ar­ti­kel 6 - Aan­spra­ke­lijk­heid

 1. Chat Met Vreem­den is te­gen­over Con­su­men­ten aan­spra­ke­lijk voor scha­de die het ge­volg is van een te­kort­ko­ming in de na­ko­ming, ten­zij deze te­kort­ko­ming niet kan wor­den toe­ge­re­kend aan Chat Met Vreem­den.
 2. De Con­su­ment is te­gen­over Chat Met Vreem­den aan­spra­ke­lijk voor scha­de die het ge­volg is van een te­kort­ko­ming door de Con­su­ment in de na­ko­ming, bij­voor­beeld als ge­volg van over­tre­ding van ar­ti­kel 3, ten­zij deze te­kort­ko­ming niet aan de Con­su­ment kan wor­den toe­ge­re­kend.

Ar­ti­kel 7 - Op­zeg­ging Con­su­ment

 1. Een be­taald Lid­maat­schap kan wor­den aan­ge­gaan voor een be­paal­de pe­ri­o­de. Na af­loop van deze pe­ri­o­de kan het Lid­maat­schap stil­zwij­gend wor­den ver­lengd voor on­be­paal­de tijd. Bij stil­zwij­gen­de ver­len­ging mag de Con­su­ment de over­een­komst te al­len tij­de met een op­zeg­ter­mijn van ten hoog­ste één maand op­zeg­gen. Chat Met Vreem­den wijst de Con­su­ment bij het aan­gaan van het Lid­maat­schap na­druk­ke­lijk op deze mo­ge­lijk­heid van stil­zwij­gen­de ver­len­ging.
 2. Het be­taal­de Lid­maat­schap is op­zeg­baar te­gen het ein­de van de eer­ste pe­ri­o­de en na af­loop van die pe­ri­o­de te al­len tij­de met een op­zeg­ter­mijn van één dag.
 3. Het (be­taal­de) Lid­maat­schap kan op­ge­zegd wor­den via de Web­si­te of e-mail on­der ver­mel­ding van het bij Chat Met Vreem­den be­ken­de iden­ti­fi­ca­tie­num­mer van het Lid­maat­schap. Chat Met Vreem­den kan de Con­su­ment om ver­de­re in­for­ma­tie vra­gen, in­dien dit nood­za­ke­lijk is om vast te stel­len of de op­zeg­ging af­kom­stig is van de Con­su­ment. De Con­su­ment ont­vangt op het bij Chat Met Vreem­den be­ken­de e-mail­adres en/of te­le­foon­num­mer een be­ves­ti­ging van zijn op­zeg­ging.
 4. On­ge­acht of het (be­taal­de) Lid­maat­schap is op­ge­zegd, de­ac­ti­veert Chat Met Vreem­den op ver­zoek van de Con­su­ment te al­len tij­de het pro­fiel van de Con­su­ment zo spoe­dig mo­ge­lijk en in ie­der ge­val bin­nen twee we­ken na ont­vangst van het ver­zoek hier­toe van de Con­su­ment.
 5. De Con­su­ment heeft 14 da­gen na het aan­gaan van het Lid­maat­schap de mo­ge­lijk­heid om ge­bruik te ma­ken van het her­roe­pings­recht. Als de Con­su­ment hier­van ge­bruik maakt, maar de Con­su­ment heeft in deze pe­ri­o­de al daad­wer­ke­lijk ge­bruik ge­maakt van de be­taal­de dienst­ver­le­ning van Chat Met Vreem­den, dan is Chat Met Vreem­den ge­rech­tigd om een re­de­lijk be­drag voor de af­ge­no­men dienst­ver­le­ning in re­ke­ning te bren­gen. Dit be­drag is niet ho­ger dan het abon­ne­ments­geld voor de pe­ri­o­de van 1 maand. Chat Met Vreem­den vraagt de Con­su­ment na­druk­ke­lijk om toe­stem­ming om de dienst­ver­le­ning reeds in te la­ten gaan voor­dat de her­roe­pings­ter­mijn is ver­stre­ken en wijst de Con­su­ment hier­bij op de hoog­te van het be­drag dat in re­ke­ning zal wor­den ge­bracht als de Con­su­ment toch her­roept.

Ar­ti­kel 8 - Klach­ten­re­ge­ling

Chat Met Vreem­den streeft er­naar bin­nen 10 werk­da­gen in­hou­de­lijk op een in­ge­dien­de klacht te ant­woor­den.

Con­tact

Heb je een vraag of op­mer­king naar aan­lei­ding van het le­zen van de ge­bruiks­voor­waar­den? Stuur een e-mail naar info@chat­met­vreem­den.be.

De laat­ste aan­pas­sing aan deze voor­waar­den vond plaats op .