Chat Met Vreemden

Contact

On­der­steu­ning

Als er iets fout gaat, of als je vra­gen hebt over het ge­bruik van Chat Met Vreem­den ra­den wij het aan om de veel­ge­stel­de vra­gen pa­gi­na te chec­ken. Ui­ter­aard kan je ook al­tijd con­tact met ons op­ne­men.

Con­tact­ge­ge­vens

Be­drijfs­ge­ge­vens

Over Chat Met Vreem­den

Chat Met Vreem­den is in fe­bru­a­ri 2011 op­ge­richt uit ge­mis van 1-op-1 chats met men­sen uit ei­gen land. En­ke­le da­gen na de start ver­scheen er on­ver­wachts een ar­ti­kel op de po­pu­lai­re web­si­te Geen­Stijl. Sinds­dien loopt de web­si­te voor­spoe­dig en wor­den er re­gel­ma­tig ver­be­te­rin­gen aan de web­si­te en app door­ge­voerd. Ons doel is om zo­veel mo­ge­lijk men­sen be­kend te ma­ken met on­li­ne chat­ten en zor­gen dat Ne­der­lan­ders en Bel­gen met el­kaar in con­tact ko­men.