Chat Met Vreemden

Hallo wereld

Gepubliceerd op .

Wij hou­den sinds het be­gin van dit jaar de gro­te web­si­te wij­zi­gin­gen bij, maar nu wil­len wij de vol­gen­de stap zet­ten: jou meer in­zicht ge­ven in wat er ach­ter de scher­men plaats­vindt.

Up­da­tes

De ko­men­de maan­den ko­men er meer­de­re gro­te up­da­tes die de chat er­va­ring zul­len ver­be­te­ren en voor­al leu­ker ma­ken. Deze up­da­tes ko­men voor zo­wel de web­si­te als de An­droid app.

Eén van deze ver­be­te­rin­gen is het zicht­baar ma­ken van ver­stuur­de en ont­van­gen vriend­ver­zoe­ken. Zo­dat je ook na een chat als­nog een ver­zoek kan ac­cep­te­ren.

Daar­naast kan je over een paar maan­den ook je re­cen­te chats in­zien en leu­ke ge­brui­kers een vriend­ver­zoek stu­ren. Zat er een ver­ve­len­de chat tus­sen? Dan kan je die ook ach­ter­af bij ons mel­den voor con­tro­le.

Blog

Naast de up­da­tes zul­len wij hier ook meer gaan blog­gen over wat er speelt in de on­li­ne com­mu­ni­ty. Ook gaan we uit­leg­gen hoe je het bes­te kan on­li­ne da­ten en vrien­den ma­ken.

Vei­lig­heid

Ons doel voor 2022 is het ver­be­te­ren van de vei­lig­heid op Chat Met Vreem­den. Wij zijn al één van de vei­lig­ste chat si­tes van Ne­der­land en Bel­gië, maar wil­len hier ver­der in gaan.

Een kort over­zicht van een deel van onze plan­nen om de vei­lig­heid op Chat Met Vreem­den te ver­be­te­ren: