Chat Met Vreemden

PLUS abonnement

Hoe­wel Chat Met Vreem­den gro­ten­deels gra­tis te ge­brui­ken is bie­den wij een ex­tra abon­ne­ment aan on­der de naam Chat Met Vreem­den PLUS. Dit doen wij om­dat het on­der­hou­den en ver­be­te­ren van de web­si­te en app veel kos­ten met zich mee­bren­gen en dat er ge­brui­kers zijn die deze voor­de­len als zeer pret­tig er­va­ren.

Voor­de­len

Chat Met Vreem­den PLUS brengt veel voor­de­len met zich mee. Wij wer­ken ook con­ti­nue aan het uit­brei­den en ver­be­te­ren van deze voor­de­len.

Prij­zen op de web­si­te

Hoe­wel de prij­zen zo nu en dan ver­an­de­ren door bij­voor­beeld een kor­tings­ac­tie gel­den nor­maal ge­spro­ken de on­der­staan­de prij­zen. De ac­tu­e­le prij­zen zijn al­tijd goed zicht­baar voor­dat een be­stel­ling wordt ge­plaatst.

Het goe­de nieuws is dat deze abon­ne­men­ten een­ma­lig zijn en dus niet door ons wor­den ver­lengt.

Prij­zen in de app

Aan­ge­zien Chat Met Vreem­den PLUS in de app een door­lo­pend abon­ne­ment is wij­ken de prij­zen iets­jes af. Deze zijn zicht­baar in de app voor­dat tot aan­koop wordt over­ge­gaan.

On­danks dat het een door­lo­pend abon­ne­ment is kan deze wel pro­bleem­loos maan­de­lijks wor­den op­ge­zegd. No ques­ti­ons as­ked.

Vra­gen over PLUS abon­ne­ment?

Zie de veel­ge­stel­de vra­gen. Heb je lie­ver per­soon­lijk con­tact? Zie onze con­tact­ge­ge­vens.