Chat Met Vreemden

Je bent in goed gezelschap

ProfielfotoProfielfotoProfielfotoProfielfotoProfielfotoProfielfoto
Er zijn nu 1.462 gebruikers online.
In de afgelopen week zijn er 2.102.374 gratis berichten verstuurd en 17.136 vriendschappen gevormd.
Bezig met verbinden…

Wat is Chat Met Vreem­den?

Chat Met Vreem­den is de leuk­ste chat­site van Ne­der­land en Vlaan­de­ren. Al sinds 2011 heb­ben hon­derd­dui­zen­den men­sen el­kaar ge­spro­ken. De chats op Chat Met Vreem­den zijn 1-op-1 waar­door er al­tijd een goed ge­sprek te vin­den is.

Het leuk­ste is dat je el­kaar kan zien door mid­del van de te­le­foon­ca­me­ra of web­cam. Vind je dat te span­nend? Dan zijn er ook dui­zen­den chat­ters te vin­den waar je gra­tis tekst­be­rich­ten naar kan stu­ren.

Uniek aan Chat Met Vreem­den is dat je kan fil­te­ren op af­stand, lo­ca­tie, ge­slacht en leef­tijd. Hier­door kan je er­voor kie­zen om al­leen met de­ge­nen te chat­ten die je wilt spre­ken.

Chat Met Vreem­den is vei­lig te ge­brui­ken. Je hebt zelf de keu­ze in hoe­ver­re je ano­niem wilt blij­ven tij­dens een ge­sprek. Spreek je toe­val­lig ie­mand die ne­ga­tief aan­we­zig is? Klik op de meld knop en ons mo­de­ra­tie­team zal bin­nen 5 mi­nu­ten het ge­sprek con­tro­le­ren en wan­neer no­dig in­grij­pen. Deze con­tro­les vin­den 24 uur per dag plaats.

Wil je nog meer we­ten over Chat Met Vreem­den? Lees de veel­ge­stel­de vra­gen pa­gi­na of neem con­tact met ons op.

Blog

Oeps. De vrien­den­lijst is even­tjes weg

- Sinds af­ge­lo­pen don­der­dag is voor som­mi­ge ge­brui­kers de vrien­den­lijst weg, met een…

Hal­lo we­reld

- Wij hou­den sinds het be­gin van dit jaar al de gro­te wij­zi­gin­gen bij, maar nu wil­len wij de…